Dla Wierzycieli

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Mateusz Stanisław Borek informuje,
iż w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy złożyć do komornika wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny (wyrok, nakaz zapłaty, postanowienie, ugoda przed mediatorem, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed tym sądem, akt notarialny) zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 kodeks postępowania cywilnego. Przedmiotowe dokumenty można złożyć osobiście, bądź  za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z kancelarią.

 

Pobierz dokumenty