O Kancelarii

Zadnia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Mateusz Stanisław Borek informuje, że zgodnie z art. 3 ust 3 i 4 ustawy o Komornikach Sądowych (Dz.U.2018.0.771) Komornikom powierza się następujące zadania: 

Wykonywanie orzeczeń sądowych

wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.);

Wykonywanie innych tytułów wykonawczych

wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

Wykonywanie postanowień

wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;

Wykonywanie innych zadań

wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Czynności

Ponadto Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, wykonuje następujące czynności:

Na zlecenie Sądu

osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;

Protokół

sporządza protokół stanu faktycznego;

Na wniosek organizatora licytacji

sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Komornik Sądowy w celu sprawnego prowadzenia postępowań egzekucyjnych, korzysta z następujących systemów zewnętrznych:

OGNIVO – system do poszukiwania rachunków bankowych dłużników.

ZUS PUE – platforma do ustalania źródeł dochodów dłużników.

CEPiK – system pozwalający ustalić, czy dłużnik jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdów mechanicznych, ze wskazaniem wszystkich danych identyfikacyjnych pojazdu.

CBDKW – system pozwalający ustalić, czy dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem  nieruchomości.

CEIDG – dostęp do rozszerzonego systemu umożliwia Komornikowi ustalanie szczegółowych danych dłużnika, w sytuacji gdy wierzyciel dysponuje jedynie numerem NIP dłużnika.

EPU – system do obsługi wniosków i tytułów egzekucyjnych składanych do kancelarii w formie elektronicznej (ID komornika w systemie EPU: 2779 ).

EPO – system umożliwiający szybszą obsługę korespondencji.